logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerابراهیم کریمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مربی
ابراهیم کریمی
مربی
tel 026-32703536
email ekarimi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

مهندس ابراهیم کریمی در سال 1384مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته بیماری­شناسی گیاهی از دانشگاه بوعلی سینا-همدان دریافت کرده و در سال 1387در بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی فعالیت­های پژوهشی خود را آغاز نمودند. زمینه­های پژوهشی ایشان جمعیت­شناسی میکروبی، کنترل بیولوژیکی، فرمولاسیون میکروبی، کودهای زیستی، بیوکمپوست و پروبیوتیک­ها است. در این راستا، ایشان در توسعه و کاربرد فناوری­های ژنومیکس، متاژنومیکس، فرمنتاسیون و فرمولاسیون  در تولید فراورده­های زیستی کشاورزی فعالیت می­کنند. همچنین ایشان موفق به چاپ 19 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی، 3 کتاب و همچنین ثبت 3اختراع در زمینه زیست­فناوری میکروبی است.

برنامه­ های تحقیقات جاری

 1. افزایش کیفیت و ماندگاری سیلاژ ذرت  با استفاده از  سویه های بومی اسید لاکتیک
 2. تعیین مایکوبیوتا درختان بلوط و بررسی بیماریزایی قارچ­های جداسازی شده
 3. شناسایی و ارزیابی باکتری‌های محرک رشد صیفی­جات (خیار، گوجه­فرنگی و فلفل دلمه­ای گلخانه‌ای) بر اساس کارآیی در شرایط آزمایشگاه
 4. بررسی تاثیر ذرات نانوسیلور روی میکروفلور باکتریایی و قارچی خاک کشت شده با پنبه

 

مهمترین طرح­های تحقیقاتی انجام شده

 1. شناسایی میکروارگانیسم­های بومی موثر در فرایند تولید کمپوست با استفاده از روش­های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی­های ریبوزومی
 2. جداسازی و شناسایی باکتری­های اسید لاکتیک در برخی سیلاژ های ذرت کشور
 3. بررسی جداسازی ژن فسفومانوز ایزومراز و همسانه­سازی آن به عنوان نشانگر انتخابی در انتقال ژن
 4. بهینه­سازی محیط کشت اقتصادی و فرمولاسیون دو جدایه بومی PGPR استرپتومایسس
 5. تولید نیمه صنعتی بیوکمپوست غنی شده از پساندهای جامد شهری با استفاده از میکروارگانیسم های بومی کشور
 6. تولید کمپوست غنی شده از باگاس نیشکر با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژیک در سطح پایلوت
 7. بررسی تاثیر جدایه‌های بومی PGPR استرپتومایسس بر تحمل شوری گندم
 8. جداسازی و شناسایی مولکولی جدایه­های استرپتومایسس (Streptomyces) موثر بر کنترل عوامل قارچی مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند در اوایل فصل رویش
 9. بررسی اثرات متقابل ارقام گندم در کارایی لارو کفشدوزک هفت نقطه­ای جهت کنترل شته سبز گندم با استفاده از روش Real Time PCR

 

 • Solmaz Karami, Afshin Maleki, Ebrahim Karimi, Helen Poormazaheri, Shiva Zandi, Behrooz Davari, Yahya Zand Salimi, Fardin Gharibi, Enayatollah Kalantar. 2016. Biodegradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid by bacteria with highly antibiotic-resistant pattern isolated from wheat field soils in Kurdistan, Iran. Environmental Monitoring and Assessment 188 (12): 659.
 • Ali Reza Akbari, Shahrokh Gharanjik, Parisa Koobaz, Ebrahim Karimi, Akram Sadeghi. 2016. Evaluation of mutual effect of ectoine(s) producing Streptomyces and wheat at salt conditions. Crop Biotechnology, 5 (13): 57-68.
 • Helen Pourmazaheri, Gholamreza Salehi Jouzani, Ebrahim Karimi, Seyed Mojtaba Khayam Nekouei, Meisam Tabatabaei, Reza Maali Amiri. 2015. Development of a bioprocess for fast production of enriched biocompost from municipal solid wastes. International Biodeterioration & Biodegradation 104: 482-489.
 • Akram Sadeghi, Bahram M. Soltania, Gholamreza Salehi Jouzani, Ebrahim Karimi, Mojtaba Khayam Nekouei, Majid Sadeghizadeh. 2014. Taxonomic study of a salt tolerant Streptomyces sp. strain C-2012 and the effect of salt and ectoine on lon expression level. Microbiological Research 169: 232– 238.
 • Ebrahim Karimi, Akram Sadeghi and Mohammad Amin Makhdoomi. 2013. Nanosilver: properties, applications, and biosafety. Journal of Biosafety, 5 (2): 61-80.
 • Helen Poormazaheri, Zahra Rasouli, Ebrahim Karimi, Gholamreza Salehi Jouzani, Meisam Tabatabaei, Reza Maali Amiri, Maryam Mousivand. 2013. Identification and characterization of enzymatic activities of some native fungi isolated from composting process. Modern Genetics Journal, 8 (1): 91-98.
 • Helen Poormazaheri, Gholamreza Salehi Jouzani, Seyed Mojtaba khayam nekoui, Meisam Tabatabaei, Reza Maali Amiri, Saeed Soheilivand, Ebrahim Karimi, Hossein Ghanavati and Seyed Hossein Mirdamadian. 2013. Evaluation of some native bacteria isolated from composting process. Journal of Agricultural Biotechnology, 5 (1):1-11.
 • Behshid Barkhordar, Jafar Khalghani, Gholamreza Salehi Jouzani, Gadir Nouri Ganbalani, Mahmood Shojaii, Mohammad Taher Boustani, Ebrahim Karimi, Saeed Soheilivand and Bistoon Hosseini. 2013. Impact of host plant resistance on the tritrophic interactions between wheat genotypes, Schizaphis graminum (Homoptera: Aphididae), and Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) using molecular methods. Environmental Entomology, 42 (5):1118-1122.
 • Ebrahim Karimi, Akram Sadeghi, Peyman Abaszadeh Dahaji, Yadola Dalvand, Mahtab Omidvari and Mozhdeh Kakuei Nezhad. 2012. Biocontrol activity of salt tolerant Streptomyces isolates against phytopathogens causing root rot of sugar beet. Biocontrol Science and Technology, 22 (3): 333-349.
 • Akram Sadeghi, Ebrahim Karimi, Peyman Abaszadeh Dahaji, Majid Ghorbani Javid, Yadola Dalvand and Hossein Askari. 2012. Plant growth promoting activity of an auxin and siderophore producing isolate of Streptomyces under saline soil conditions. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 28 (4): 1503-1509.
 • Meisam Taghinasab and Ebrahim karimi. 2012. Susceptible Plants to soft rot bacteria in Iran. Plant Pathology Science, 1 (2): 53-63.
 • Ali Mahrokh, Farhad Azizi, Akram Sadeghi and Ebrahim Karimi. 2011. Effect of application of Streptomyces bacterium on grain yield and its components of maize cv. KSC260 under drought stress conditions. Seed and Plant Production Journal, 2 (27): 165-181.
 • Akram Sadeghi, Mohammad Reza Gaffari, Mehrbanou Kazemi, Pouya Najafi Machiani, Ebrahim Karimi, Yadola Dalvand. 2010. Quantitative expression analysis of some fusarium head blight resistance candidate genes in response to Deoxynivalenol (DON). Modern Genetics Journal, 5 (4): 23-30.
 • Akram Sadeghi, Ali Reza Hesan, Hossein Askari, Davood Naderi Ghomi, Maryam Farsi, Ebrahim Karimi, Eslam Majidi Hervan, Mahtab Omidvari and Peyman Abbaszade Dehaji. 2010. Biological control of Rhizoctonia solani damping off of sugar beet with native Streptomyces isolates under greenhouse and field conditions. Journal of Sugar Beet, 25 (2): 177-191.
 • Akram Sadeghi, Ebrahim Karimi, Maryam Sadeghi. 2009. Effect of transgenic plants on microbial communities of soil. Journal of Biosafety, 1 (3): 91-102.
 • Ebrahim Karimi, Hamid Rohani, Doustmorad Zafari and Gholam Khodakaramian, Meisam Taghinasb. 2007. Biological control of vascular wilt disease of carnation caused by Fusarium oxysporum f.sp. dianthi by Bacillus and Pseudomonas strains isolated from rhizosphere of carnation. Journal of Sciences and Technologies of Agriculture and Natural Resources, 11 (41B): 309-320.
 • Meisam Taghinasab, Hamid Ruhani and Ebrahim karimi. 2007. Evaluation of antagonistic activity of Bacillus subtilis isolates on Pythium ultimum causal agent of cucumber damping-off. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14 (1): 83-90.
 • Arghavan Kamaly, Masoud Ahmadzadeh, Akram Sadeghi and Ebrahim Karimi. 2016. Effect of exogenous ectoines on some antifungal activity of Pseudomonas fluorescens UTPF5 under salt conditions. Biological Journal of Microorganism, 5 (17): 35-48.
 • Ebrahim Karimi and Akram Sadeghi. 2015. Study on optimum growth condition and designing formulation for increasing shelf life of Streptomyces rimosus strain C-2012 as biocontrol agent. Biological Journal of Microorganism, 4 (15): 109-122.

دستاوردهای علمی:

 1. چاپ بیش از 6 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی
 2. چاپ بیش از 13 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
 3. تعداد ارجاع به مقالات نزدیک به 112 
 4. تالیف 3 کتاب تخصصی بیوتکنولوژی میکروبی به زبان فارسی و انگلیسی
 5. ثبت 3 اختراع و اکتشاف در اداره مالکیت صنعتی و ثبت شرکت­ها
 6. اجرای 16 پروژه پژوهشی و سفارشی به عنوان مجری و یا همکار
 7. جداسازی، شناسایی و نگهداری بیش از 300 سویه باکتری سودمند در کشاورزی (مجری و همکار)
 8. همکاری در برگزاری 4 کارگاه آموزشی

 

دستاوردهای منتقل شده به بخش خصوصی

 1. تولید بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای شهری با استفاده از میکروارگانیسم های بومی ( انتقال دانش فنی آن به شهرداری اصفهان  طی قرارداد شماره17663/90  (همکار)

 

دستاوردهای در سطح پایلوت یا تولید آزمایشگاهی

 1. تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای نیشکر با استفاده از راهکار بیوتکنولوژی (همکار)
 2. معرفی محیط فرمولاسیون اقتصادی و قابل دسترس برای تولید تجاری سم بیولوژیک استرپتومایسس (مجری)

 

افتخارات و جوایز:

 1. همکار در کسب عنوان طرح برگزیده در جشنواره ملی پژوهش شهری در سال 1394
 2. همکار در کسب مرتبه مخترع سطح سوم از بنیاد نخبگان در جشنواره منطقه­ای اختراعات استان البرز در سال 1391
 3. کسب عنوان پژوهشگر برتر استان البرز در سال 1390
 4. کسب عنوان کارشناس برگزیده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سال 1392 
 5. کسب عنوان پژوهشگر نمونه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سال 1388

تالیف کتاب

 1. ابراهیم کریمی و علی محمدی. 1393. اصول میکروب­شناسی محیطی و صنعتی. آراد کتاب، 332 صفحه

 

 1. Ebrahim Karimi and Ehsan Mohseni Fard. 2017. Nanomaterial Effects on Soil Microorganisms, In: Nanoscience and Plant–Soil Systems, Soil Biology 48. Editors: M. Ghorbanpour, K. Manika and A. Varma. Springer International Publishing AG, ISBN: 978-3-319-46833-4.
 2. Ebrahim Karimi, Gholamreza Salehi Jouzani and Yadollah Dalvand. 2011. Microorganisms as Biocontrol Agents and Their Interaction with Nematodes, In: Microbial Insecticides: Principles and Applications. Editors: J. Francis Borgio, K. Shayaraj and I. Alper Susurluk. Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-61209-223-2. 

ثبت اختراع

 1. هلن پورمظاهری، غلامرضا صالحی جوزانی، سید مجتبی خیام نکویی، ابراهیم کریمی، میثم طباطبایی، سید حسین میردامادیان و حسین قنواتی. شماره ثبت 81653. تاریخ ثبت 18/10/1392. تولید سریع بیوکمپوست از پسماند های جامد شهری غنی شده با ضایعات کشاورزی.
 2. ابراهیم کریمی، اکرم صادقی، یداله دالوند. شماره ثبت 75035. تاریخ ثبت 24/02/1391. فرمولاسیون ساده و ارزان قیمت جهت افزایش ماندگاری و زنده‌مانی باکتری استرپتومایسس
 3. اکرم صادقی، اسلام مجیدی هروان، ابراهیم کریمی، پیمان عباس زاده دهجی، مجید قربانی جاوید، حسین عسکری، غلامرضا صالحی جوزانی و سید مجتبی خیام نکویی. شماره ثبت 55672. تاریخ ثبت 02/10/1387. فرایند اضافه کردن باکتری استرپتومایسس به خاک جهت افزایش تحمل گیاهان نسبت به تنش شوری.
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک