logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerسید مجید عزیزی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار
سید مجید عزیزی
استادیار
tel 026-32703536
email m.madani@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

 

دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (عنوان رساله: مهندسی زیست فرآیند تولید آستاگزانتین از ریز جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس) دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (عنوان رساله: مهندسی زیست فرآیند تولید آستاگزانتین از ریز جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس) 

 

زمینه های تحقیقاتی و تخصص

 • مهندسی فرآیندهای زیستی
 • تولید ترکیبات با ارزش در میکروارگانیسم­ها
 • سید مجید عزیزی، رسول خداویردیوندکشتیبان. 1400. مروری بر تولید آگار از درشت جلبک جنس گراسیلاریا. کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران.
 • سید مجید عزیزی، رسول خداویردیوندکشتیبان. 1400. مروری بر تولید دوکوزا هگزا انوئیک اسید از ریز جلبک جنس شیزوکیتریوم. کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران.
 •  خدیجه معظمی گودرزی، سیدمجید عزیزی. 1395. بررسی بیوانفورماتیک روابط تکاملی ژن فیتون سنتاز در 10گونه­ی زراعی. 1395. کنگره بین المللی و ملی ژنتیک ایران.
 • محمد امین نیسی، علی اکبر محمودی، تینا عابدینی، داود نذیری، سید مجید عزیزی. 1394. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی زیتون تلخ (Azedarach melia) به روش FRAP. همایش بین المللی بیوتکنولوژی ایران.
 • رضا درویش زاده، سید مجید عزیزی. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مختلف آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای مولکولی میکروساتلایت. یازدهمین کنگره اصلاح نباتات ایران.
 • سمیه حسن زاده، رضا گلبداغی و سید مجید عزیزی. 1392. بررسی تاثیر مس و آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان زیره سبز (Cuminum cyminum L.). همایش ملی پدافند غیر عامل در کشاورزی.
 • سید مجید عزیزی. اقتصاد بدون نفت: تولید بیوفیول از زیست توده های لیگنوسلولزی توسط بیوتکنولوژی.1392. همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
 • رباب داور، رضا درویش زاده، سید مجید عزیزی.1392. مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus. اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش.
 • سمانه عابدی، ایرج برنوسی، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی مندولکانی، سید مجید عزیزی.1390. بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR .    هفتمین کنگره بیوتکنولوژی ایران.
 • سهیلا قلی زاده، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی، ایرج برنوسی، سید رضا علوی، سید مجید عزیزی. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی تنباکو های ایرانی با نشانگر ریزماهواره. هفتمین کنگره بیوتکنولوژی ایران.
 • سید مجید عزیزی و همکاران. 1389. بررسی تنوع ژنتیکیHelianthus annuus L. با استفاده از نشانگر مولکولیSSR. همایش ملی تنوع زیستی ارومیه.

 

 

 

 

Azizi M., Soheilivand S. 2022. A review of the strategy to attain the maximum productivity of menaquinone production from Bacillus subtilis. Journal of Biosafety 15 (3).
✓ Soheilivand S., Azizi M., 2023. Lateral flow immunoassay: Present status, trends and future perspective in diseases detection. Journal of Biosafety. 15 (4).
✓ Azizi, M., Moteshafi, H., Hashemi, M., 2020. Distinctive nutrient designs using statistical approach coupled with light feeding strategy to improve the Haematococcus pluvialis growth performance and astax. Bioresource Technology. 300, 122594.
✓ Azizi, M., Moteshafi, H., Hashemi, M., 2020. A novel CO2 steady feeding based on the pH steady strategy data in the Haematococcus pluvialis cultivation to maximize the cell growth and carbon. Bioresource Technology 314, 123752.
✓ Azizi, M., Hejazi, M.A., Hashemi, M., 2019. Supplementation with polyalcohols and sequential mixotrophy dilution photoinduction strategy boost the accumulation of astaxanthin by Haematococcus pluvialis. Aquaculture 511, 734225.
✓ R. K. kashtiban, Kazemiarbat, H., Azizi, M, 2014. The study of agronomic and morphologic traits of lentil through the decomposition into the agents under the rainfed conditions. International Journal of Science and Research 4, 36–42.
✓ Davar, R., Darvishzadeh, R., Danesh, Y.R., Kholghi, Azizi, M, M., Shah, D.A., 2012. Single sequence repeat markers associated with partial resistance in sunflower to Phoma Macdonaldii. Phytopathologia Mediterranea 51, 541–548.
✓ Darvishzadeh, R., Azizi, M., Hatami-Maleki, H., Bernousi, I., Mandoulakani, B.A., Jafari, M., Sarrafi, A., 2010. Molecular characterization and similarity relationships among sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines using some mapped simple sequence repeats. African Journal of Biotechnology 9, 7280–7288.

 

 

 

تالیف کتاب

 • مهندسی ژنتیک، قرار داد 857/42/95/ص مورخ 19/2/95، جهاد دانشگاهی ارومیه

 

مجری یا همکار طرح تحقیقاتی

 • تولید اقتصادی آستاگزانتین از هماتوکوکس پلوویالیس در مقیاس پایلوت. پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
 • تولید روغن خوراکی از  ریز جلبکهای متحمل به شوری Neochloris oleoabundance و Scenedesmus bijugus  در مقیاس آزمایشگاهی  در شرایط کنترل شده. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
 • بهینه سازی تولید آستاگزانتین از ریز جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس. پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
 •  مکان شناسی، تهدید شناسی و ساخت بیوسنسور با استفاده از فناوری نانو برای مقابله با حملات بیوتروریستی در سامانه های تامین، انتقال و توزیع آب از منظر پدافند غیر عامل. سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • بررسی و جدا سازی جلبک های تک سلولی دریاچه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه.
 • بررسی تغییرات ژنتیکی  و شناسایی مارکرهای مولکولی همبسته با مقاومت  به گل جالیز در ژرم پلاسم توتون های شرقی و نیمه شرقی ایران. پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه ارومیه.
 • بررسی قابلیت جایگزینی پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس بجای باکتریهای محیطی روده ماهیان قزل آلا و کپور در شرایط آزمایشگاهی. پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه.
 • بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در ژن رسپتور مو انسانی در افراد مراجعه کننده به مراکز بازتوانی شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

 

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی (استادیار) پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1401-تا کنون
 • عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه پیام نور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1393-1401
 • کارشناس ارشد پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه، ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1386-1393
 • کارشناس گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1385-1386
 • کارشناس گروه بیوتکنولوژی آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1384-1385
 • کارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1383-1384

 

برگزاری کارگاه

 • دبیر کمیته اجرایی برگزاری سلسله کارگاه های پژوهشکده زیست فناوری – (12 کارگاه ملی)- 1390.
 • دبیر کمیته اجرایی برگزاری چگونگی تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی - دانشگاه ارومیه-1389
 • دبیر کمیته اجرایی بررسی تنوع ژنتیکی توسط مارکرهای مولکولی مبتنی بر- PCR دانشگاه ارومیه-1389
 • دبیر کمیته اجرایی تجزیه داده های مولکولی از دیدگاه بررسی تنوع  ژنتیکی- دانشگاه ارومیه-1389
 • دبیر کمیته اجرایی کلونینگ در E.coli - دانشگاه ارومیه-1389
 • مدرس کارگاه آموزشی نشانگرهای مبتنی بر DNA و پروتئین – دانشگاه ارومیه-1389
 • دبیر کمیته اجرایی برگزاری اولین کارگاه اموزشی GC-MS در شمال غرب کشور – دانشگاه ارومیه-1388
 • عضو ستاد اجرایی برگزاری کارگاه بین المللی  کاربرد PCR و تکنیک های مرتبط در علوم زیستی و کشاورزی، دانشگاه ارومیه-1385
 • عضو ستاد اجرایی برگزاری کارگاه ملی کشت سلول – دانشگاه ارومیه-1385

عضو هسته مرکزی کمیته اجرایی اولین همایش بیولوژی و میکروبیولوژی دانشجویان سراسر کشور-1381 

 

 دوره های تخصصی:

 • مهندسی متابولیت
 • بیوانفورماتیک در کلون سازی
 • بیوتکنولوژی عوامل میکروبی بیوکنترل آفات و بیماریهای گیاهی
 • روش های کشت سلول انسانی
 • اصول و ضوابط حاکم بر حقوق مالکیت فکری
 • مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار Mendeley

 

تقدیر نامه:

 • دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری. 1385              
 • دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری. 1387              
 • دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری. 1389                       
 • دکتر حسن زیاری، رئیس و قائم مقام وزیر در دانشگاه پیام نور. 1392

 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک